عباسیان 09127045177 lawyer

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ عباسیان 09127045177 lawyer خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان عباسیان 09127045177 lawyer برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

قرار تامین و نظارت قضایی

قرارهای تامین :

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی وجلوگیری از فرار و جبران ضرر و زیان بزه دیده بازپرس پس از تفهیم اتهام در صورت وچود دلیل کافی یکی از قرارهای زیر را صادر میکند:

1. زام به حضور با قول شرف

2. زام به حضور با تعین وجه زام

3. زام به عدم وج از حوزه قضایی با قول شرف

4. زام به عدم وج از حوزه قضایی با تعین وجه زام

5. زام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهیانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعین وچه زام

6. زام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعین وجه زام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

7. زام به عدم وج از منزل یا محل اقامت تعین شده با موافقت متهم با تعین وجه زام ازطریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

8. اخذ کفیل با تعین وجه الکفاله

9.اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول

10. بازداشت موقت

قرار تامین باید بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند در چنین شرایطی صدور قرار تامین برای تضمین دسترسی به متهم یک تکلیف و عدم صدور آن تخلف است

برای اتهامهای متعدد متهم قرار تامین واحد صادر میشود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتک در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای هر کدام قرار تامین مناسب و مستقل صادر میشود

قبول وک در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب

09127045177 عباسیان

www.vekalateonline.com

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : قرار تامین و نظارت قضایی - زام ,تعین ,متهم ,تامین ,قضایی ,صادر ,قرار تامین ,صادر میشود ,موافقت متهم ,حوزه قضایی ,تفهیم اتهام
قرار تامین و نظارت قضایی زام ,تعین ,متهم ,تامین ,قضایی ,صادر ,قرار تامین ,صادر میشود ,موافقت متهم ,حوزه قضایی ,تفهیم اتهام
معاونت در جرم


معاونت در جرم :

معاون جرم ی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخ نداشته بلکه از راه تهدید یا تطمیع یا تحریک دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کند یا با دسیسه و فریب یا سو استفاده از قدرت موجب وقوع جرم شود یا در تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارایه طریق یا ایجاد تسهیلات برای وقوع جرم در ارتکاب و رفتار مجرمانه دخ داشته باشد

برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون با مباشر شر ط است مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند و معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن کند بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست

قبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری

09127045177عباسیان

www.vekalateonlineبرچسب ها:


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : معاونت در جرم - معاونت ,ارتکاب ,معاون
معاونت در جرم معاونت ,ارتکاب ,معاون
حجب

حجب :

حجب ح وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگراز بردن ارث به طور کلی یا جزئی محروم میشود

حجب نقصانی واقعی محدود به مورد استثنائی است که وارث دورتر ، که سهمی از ترکه را می برد وضع طبیعی وارثی را بر هم زند و او را از بخشی از سهم خود محروم کند

حجب بر دو قسم است قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم شود

قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل گردد

ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است و در درون هر طبقه نیز وارثی که درجه قرابت نزدیک تری با مورث دارد حاجب وارثان دورتر است چنان که با وجود فرزند نواده مورث از او ارث نمی برد

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : حجب - وارث ,محروم ,وارثی
حجب وارث ,محروم ,وارثی
قرارهای قابل اعتراض


قرارهای قابل اعتراض :

قرار های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

1. قرارمنع و موقوفی تعفیب و اناطه به تقاضای شاکی

2. قرار بازداشت موقت.ابقا و تشدید تامین به درخواست متهم

3.قرار تامین خواسته به درخواست متهم

مهلت اعتراض به قرارها برای اشخاص ایران 10روز و برای اشخاص ن خارج کشور یک

ماه از تاریخ ابلاغ است صدور این قرارها هم توسط دادستان و دادیار در مواردی که

تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند قابل اعتراض است چون اهمیت این قرارها قابل اعتراض

بودن آنها را ایجاب میکند نه مقام صادر کننده آن


مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یامتهم نسبت به

قرارهای قابل اعتراض با دادگاه صاح به رسیدگی آن اتهام است ودر صورت فقدان دادگاه

کیفری یک یا انقلاب یا در صورت اختلاف درصلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن دادگاه

کیفری دو صالح به رسیدگی است تصمیم دادگاه مبنی بر جلب متهم به دادرسی به عبارت

دیگر تایید نظردادستان یا بازپرس برمجرمیت متهم در مقام رفع عقیده بین دو مقام

قضایی رسیدگی ماهیتی نیست و از موارد رد دادرس نیست منظور از اختلاف در نوع جرم

اختلاف بازپرس و دادستان در عنوان مجرمانهای است که بر عمل متهم منطبق میگردد و

منظور از اختلاف نظر بازپرس ودادستان در مصادیق قانونی آن این است که آن دو ضمن

اتفاق نظر برعنوان مجرمانه کلی قابل انطباق با عمل متهم در مورد جزییات تطبیق اختلاف داشته باشند

قبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری

09127045177 عباسیان

www.vekalateonline.com


بر


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : قرارهای قابل اعتراض - اعتراض ,قابل ,اختلاف ,متهم ,بازپرس ,رسیدگی ,قابل اعتراض ,قرارهای قابل ,مصادیق قانونی ,درخواست متهم ,برای اشخاص
قرارهای قابل اعتراض اعتراض ,قابل ,اختلاف ,متهم ,بازپرس ,رسیدگی ,قابل اعتراض ,قرارهای قابل ,مصادیق قانونی ,درخواست متهم ,برای اشخاص
مطالبه خسارت

شرایط مطالبه خسارت


خسارت :خسارت دو نوع است 1. خسارت عدم انجام تعهد 2.خسارت تاخیر در انجام تعهد خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت عدم جایی است که اصل تعهد قابل انجام نیست متعهد به جای تعهد خسارت پرداخت میکند این خسارت جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد و زمان آن قدر مهم است که اگر بگذرددیگر به درد نمیخورد یعنی تعهد باید در زمانی انجام شود واگر زمان بگذرد دیگر انجام تعهد فایده ندارد و باید خسارتعدم انجام تعهد پرداخت شودخسارت تاخیر در انجام تعهدیا خسارت تاخیر در جایی است که اصل تعهد قابل انجاماست ولی متعهد دیر کرده است در اینجا متعهد هم بایداصل تعهد را انجام دهد و هم بابت تاخیر خسارت بدهد اینخسارت جایی است که تعدد مطلوب است یعنی با گذشت زمان باز قابل انجام است


خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمیشود ولی خسارت تاخیر در انجام تعهد با اصل تعهد جمع میشود


http://eslamabasian.blog.ir


http://www.vekalateonline.com

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : مطالبه خسارت - تعهد ,خسارت ,انجام ,تاخیر ,جایی ,زمان ,انجام تعهد ,خسارت تاخیر ,قابل انجام ,تعهد قابل ,خسارت خسارت
مطالبه خسارت تعهد ,خسارت ,انجام ,تاخیر ,جایی ,زمان ,انجام تعهد ,خسارت تاخیر ,قابل انجام ,تعهد قابل ,خسارت خسارت
ثبت اجباری اسنادو ثبت اختیاری اسنادثبت اسناد:


ثبت اسناد اختیاری است اما در چند مورد ثبت اسناد ا امی است

1.کیله عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در ثبت شده است


2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا ثبت شده است


ثبت اسناد زیر ا امی است : 1.کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که ثبت نشده است 2. صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه


سندی که باید به ثبت برسد و ثبت نشده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد


قبول وک در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177 عباسیان www.vekalateonline.com
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : ثبت اجباری اسنادو ثبت اختیاری اسناد - اسناد ,کلیه ,معاملات ,راجع ,معاملات راجع
ثبت اجباری اسنادو ثبت اختیاری اسناد اسناد ,کلیه ,معاملات ,راجع ,معاملات راجع
تحریر ترکه و تعین مقدار ترکه


تحریر ترکه:

مقصود از تحریر ترکه تعین مقدار ترکه و دیون متوفی است امین غایب و قیم محجور باید ظرف 10روز از تاریخ تعین ابلاغ سمت به آنها در صورتی که درخواست تحریر ترکه نشده باشد در خواست تحریر ترکه نماینداگر سهم محجور از ترکه قبل از تعیین قیم معین نشده باشد باید به محض انتصاب درخواست تحریر ترکه کنددادگاه برای تحریر ترکه به مدت حداقل یک ماه و حداکثر 3ماه نشر آگهی می کند و در یکی از رو مه های کثیرالانتشار انتشار میدهدغیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع تحریر ترکه نیست ودر مدت تحریر ترکه تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه صورت میگیرد


قبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری با حق الوکاله مناسب


09127045177 عباسیان


www.vekalateonline.comعنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : تحریر ترکه و تعین مقدار ترکه - ترکه ,تحریر ,تعین ,تحریر ترکه ,نشده باشد ,درخواست تحریر ,مقدار ترکه ,تعین مقدار
تحریر ترکه و تعین مقدار ترکه ترکه ,تحریر ,تعین ,تحریر ترکه ,نشده باشد ,درخواست تحریر ,مقدار ترکه ,تعین مقدار
وقف و انواع وقفوقف :

وقف یعنی یک نفر را حبس کند و منافع را تسبیل کند منظور از حبس عین مال این است کهمالک مال را از ملکیتش خارج کند و از نقل و انتقال مصون بدارد یعنی مال قابل فروش و هبه و … نیستمنظور از تسبیل منفعت یعنی منافع را در راهی صرف کندوقف دونوع است وقف خاص و وقف عام در وقف خاص موقوف علیهم افراد مشخصی هستند وقف عامآن است که یا موقوف علیهم بیشمارند یاوقف بر مصالح عامه است یعنی کارهای که نفع عمومی داردوقف یک عقد است یعنی دو اراده میخواهد چه در وقف عام چه وقف خاص ولی در وقف خاص خودموقوف علیهم قبول میکنند ولی در وقف عام حاکم قبول میکند ومنظور از حاکم نهاد عمومی است که وقفبه نفعش شده است و در صورتی که نهاد عمومی یا سازمانی نباشد دادستان عمومی استوقف علاوه بر ایجاب و قبول به قبض هم نیاز دارد و در وقف خاص قبض با خود موقوف علیهم است و دروقف عام قبض با متولی و اگر متولی نباشد با حاکم استقبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری با حق الوکاله مناسب


09127045177 عباسیان


www.vekalateonline.com


برچس


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : وقف و انواع وقف - یعنی ,قبول ,عمومی ,علیهم ,حاکم ,موقوف ,موقوف علیهم ,نهاد عمومی
وقف و انواع وقف یعنی ,قبول ,عمومی ,علیهم ,حاکم ,موقوف ,موقوف علیهم ,نهاد عمومی
اعاده دادرسی در امور کیفریاعاده دادرسی در امور کیفریاعاده دادرسی:درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم ازآنکه حکم مذکور اجرا شده یا نشده در موارد زیر پذیرفته میشود1. ی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و بعد معلوم شود زنده است2.چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند اما ارتکاب جرم به نحوی استکه نمیتوان یک مرتکب بیشتر برای آن قایل شد3.دو نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم میشوند ولی از تعارض و تضاد مفاددو حکم بی گناهی یکی از آنها احراز شود4.درباره یک نفر به یک اتهام حکم متفاوت صادر شود5.پس از صدور حکم دلیل جدیدی ارایه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه شود6.عمل ارتک جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات قانونیباشداعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور را اعاده دادرسی عام گویند کهفقط در مورد احکام پذیرفته میشود و نسبت به قرار قابل اجرا نیستقبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری


09127045177عباسیان

www.vekalateonline.comعنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : اعاده دادرسی در امور کیفری - دادرسی ,اعاده ,محکوم ,اتهام ,ارتکاب ,مورد ,اعاده دادرسی ,جرمی محکوم ,ارتکاب جرمی ,مورد احکام ,امور کیفری
اعاده دادرسی در امور کیفری دادرسی ,اعاده ,محکوم ,اتهام ,ارتکاب ,مورد ,اعاده دادرسی ,جرمی محکوم ,ارتکاب جرمی ,مورد احکام ,امور کیفری
ضمان درک یا ضمان معاوضی


ضمان درک:

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزیا مستحقق للغیر در آید بایع ضامن استاگر چه تصریح به ضمان نشده باشدمقصود از ضمان در ضمان درک ضمان معاوضی یا تکلیف به برگرداندن ثمناست و معنی درک ارتباط ملکیت به شخصی غیر از فروشنده استضمان درک در موردی که شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع دارد اجرانمیشود و بیع باطل نیست اما یدار جاهل حق فسخ داردضمان درک ویژه عین معین است و در موردی که فروشنده مال کلیمصداقی از مال غیر را به یدار تسلیم کند وفای به عهد نکرده و باید ا امشود شرط بر خلاف ضمان درک مخالف مقتضای بیع نیست و صحیح است اگرثابت شود فروشنده با آگاهی به وضع خود ملک دیگری را فروخته شرطسقوط یا تخفیف ضمان درک در برابر تقلب اثر ندارد و ثمن باید رد شودقبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری با حق الوکاله مناسب عباسیانwww.vekalateonlin.com09127045


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : ضمان درک یا ضمان معاوضی - ضمان ,فروشنده ,ضمان معاوضی
ضمان درک یا ضمان معاوضی ضمان ,فروشنده ,ضمان معاوضی
تقاضای ثبت املاک خاص

تقاضای ثبت نسبت به املاک


موقوفاتی که متولی خاص ندارند، اوقاف محل مستقیماً درخواست ثبت خواهد کرد

املاکی که به نفع عموم حبس شده است ، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است .


درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهدة متولی و نسبت به املاکی که به نفع اشخاص معینی حبس شده به عهدة متصدی امور حبس است لیکن هریک از موقوف علیهم و محبوس لهم نیز می توانند درخواست ثبت نمایند.

در مورد ثلث مؤبد و باقی ، وصی مکلف به درخواست ثبت است .


در صلح های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده ، درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود.

قبول وک در کلیه دعاوی 09127045177


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : تقاضای ثبت املاک خاص - درخواست ,نسبت ,برای مصالح ,متصدی امور
تقاضای ثبت املاک خاص درخواست ,نسبت ,برای مصالح ,متصدی امور
حق شفعه وشفیع

حق شفعه:

برای پیدایش حق شفعه 5شرط لازم است:

1. مال غیرمنقول :حق شفعه در مال منقول نیست

2. قابل تقسیم : حق شفعه در مال غیرمنقولی است که قابل تقسیم باشدکه قابل افراز بودن با ثبت است

3.مال مشاع باشد و مهم نیست به چه نسبتی و به چه مقدار که این شرط یک استثنا دارد و آن دو تا ملک هست که مشاع نیست ولی در ممر و مجرا مشترک هستند حال اگر یکی ملک خود را با ممر و مجرا بفروشد دیگری حق شفعه دارد

4.شرکا دو نفر باشند

5. فروش به ثالث باشد یعنی فقط بیع باشد

قبول وک در کلیه دعاوی

09127045177 عباسیان

www.vekalateonline.com

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : حق شفعه وشفیع - شفعه ,قابل ,قابل تقسیم
حق شفعه وشفیع شفعه ,قابل ,قابل تقسیم
رهن و شرایط عقد رهن

رهن عقدی است که به موجب مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد ی که رهن میدهد راراهن و طرف دیگر را مرتهن گویندرهن یک عقدتبعی است و پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به


وثیقه داده شود مال مرهون باید به قبض مرتهن یا ی که بین طرفین معین شده داده شود و


قبض عرفی مال مرهون برای رهن کافی است و قبض مادی ضرورت ندارددر زمان وقوع قبض دو طرف باید اهلیت داشته باشند و مرگ و حجر یکی از انها به منزله مرگ و


حجر در فاصله بین ایجاب و قبول است رهن دین و منغعت باطل است و اموال غیر مادی مثل


سرقفلی و مطالبات را نمیتوان رهن دادتبدیل رهن به مال دیگری با توافق طرفین جایز است


راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن رهن دادن مکرر


مورد رهن منافی حق مرتهن نیست زیرا حق او مقدم بر حق مرتهن بعدی است که به این رهن


مازاد گویند تصرفات ناقل ملکیت منافی حق مرتهن است اما مطابق نظر کاتوزیان انتقال عین


مرهون به حق مرتهن صدمه وارد نمیکند زیرا حق او نیز عینی است و بر مورد انتقال باقی می


ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است در مورد نفوذ اجاره مورد رهن اختلاف است و


ممنوعیت آن خصوصا در اعیان مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال56ترجیح داد


www.vekalateonline.com


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : رهن و شرایط عقد رهن - مرتهن ,مورد ,انتقال ,منافی ,مرهون
رهن و شرایط عقد رهن مرتهن ,مورد ,انتقال ,منافی ,مرهون
مزاحمت تلفنی و مجازت آن

هر به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کند علاوه بر مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس نیز محکوم میشود

هر وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سونیت ارتباط دیگری را مختل کند

بار اول پس از کشف ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مست م پرداخت هزینه است

برای بار دوم پس از کشف ارتباط تلفن به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مست م تقاضا و پرداخت هزینه است

برای بار سوم تلفن به طور دائم قطع میشود و این جرم غیر قابل گذشت است و دادگاه محل اقامت بزه دیده صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد


قبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری

09127045177 عباسیان


www.vekalateonline.com


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : مزاحمت تلفنی و مجازت آن - ارتباط ,مزاحمت ,تلفن ,وسیله ,هزینه است ,است برای ,پرداخت هزینه ,ارتباط مست م ,تجدید ارتباط ,تجدید ارتباط مست م
مزاحمت تلفنی و مجازت آن ارتباط ,مزاحمت ,تلفن ,وسیله ,هزینه است ,است برای ,پرداخت هزینه ,ارتباط مست م ,تجدید ارتباط ,تجدید ارتباط مست م
شرایط مطالبه خسارت


شرایط مطالبه خسارت


خسارت :خسارت دو نوع است 1. خسارت عدم انجام تعهد 2.خسارت تاخیر در انجام تعهد خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت عدم جایی است که اصل تعهد قابل انجام نیست متعهد به جای تعهد خسارت پرداخت میکند این خسارت جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد و زمان آن قدر مهم است که اگر بگذرد دیگر به درد نمیخورد یعنی تعهد باید در زمانی انجام شود واگر زمان بگذرد دیگر انجام تعهد فایده ندارد و باید خسارتعدم انجام تعهد پرداخت شود

خسارت تاخیر در انجام تعهدیا خسارت تاخیر در جایی است که اصل تعهد قابل انجام است ولی متعهد دیر کرده است در اینجا متعهد هم باید

اصل تعهد را انجام دهد و هم بابت تاخیر خسارت بدهد این خسارت جایی است که تعدد مطلوب است یعنی با گذشت زمان باز قابل انجام است


خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمیشود ولی خسارت تاخیر در انجام تعهد با اصل تعهد جمع میشود

قبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری با حق الوکاله مناسب

09127045177 عباسیان

www.vekalateonline.com

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : شرایط مطالبه خسارت - خسارت ,تعهد ,انجام ,تاخیر ,جایی ,قابل ,انجام تعهد ,خسارت تاخیر ,قابل انجام ,خسارت جایی ,بگذرد دیگر ,شرایط مطالبه خسارت
شرایط مطالبه خسارت خسارت ,تعهد ,انجام ,تاخیر ,جایی ,قابل ,انجام تعهد ,خسارت تاخیر ,قابل انجام ,خسارت جایی ,بگذرد دیگر ,شرایط مطالبه خسارت
چک و نمایندگی در پرداخت چک


چک

ی که چک صادر میکند باید در تاریخ مندرج درآن در بانک وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجه نقد را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کندو یا دستور عدم پرداختش را بدهداگر در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهدمطابق رای وحدت رویه چکی که از حساب مسدودصادر شده است چک بلامحل است و چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادرکننده وجه نقد واعتبار در بانک نداشته و یا چک از حساب مسدود صادرشده و یا چک به علت قلم خوردگی یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد اگر چک به وک یانمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد صادرکننده و صاحب حساب متضامنا مسول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه و حکم ضرر و زیان متضامنا علیه هر دو صادر میشود و امضا کننده مسولیت کیفری نیز دارد مگر ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل یا بعدی یا صاب حساب بوده است دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیانرا از دادگاه کیفری مطالبه کند

قبول وک در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177 عباسیان


http://eslamabasian.blog.ir


http://www.vekalateonline.com

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : چک و نمایندگی در پرداخت چک - حساب ,پرداخت ,بانک ,صادر ,صاحب حساب
چک و نمایندگی در پرداخت چک حساب ,پرداخت ,بانک ,صادر ,صاحب حساب
محاربه و مفسد فی الارض

محاربه و مفسد فی الارض:

محاربه و مفسد فی الارض محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا مردم یا ارعاب آنها است به طوری که موجب ناامنی در محیط گردد در مورد اینکه محاربه جرم مطلق یا مقید است بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد از مجموع عقاید نظری که محاربه را مطلق میداند صحیح تر است محاربه با ترک فعل واقع نمیشود و برای انجام آن حتما باید فعل مثبت به کار رود فرقی ندارد مرتکب محاربه مرد باشد یا زن و محل ارتکاب آن درشهر باشد یا خارج از آن و زمان آن روز باشد یا شب و استفاده از واژه مردم دل برآن دارد که برای صدق عنوان محاربه و افساد فی الارض باید نوعی عمومیت در جرم وجود داشته باشد رکن اساسی محاربه کشیدن سلاح به قصد جان مال یا مردم یا ارعاب آنها است بنا براین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن نمیتواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم از اسلحه سرد یا گرم است و هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدید آمیز علیه جان باشد سلاح محسوب و تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است


باغی : گروهی که در برابر نظام جمهوری ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود


هر به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و ت یب ، پخش مواد سمی و می و خطرناک یا دایر مراکز فساد و ا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا ا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض است خیانت به کشور فعل عمدی یک فرد ایرانی و یا خارجی در خدمت ت ایران و یا گروهی است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زیان مملکت تامین کند و امنیت کشور و نظام را به مخاطره اندازدhttp://eslamabasian.blog.ir


http://www.vekalateonline.com

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : محاربه و مفسد فی الارض - محاربه ,کشور ,سلاح ,الارض ,مفسد ,نظام ,تمامیت جسمانی ,جسمانی افراد ,عنوان محاربه ,ارعاب آنها ,کشیدن سلاح ,تمامیت جسمانی افراد
محاربه و مفسد فی الارض محاربه ,کشور ,سلاح ,الارض ,مفسد ,نظام ,تمامیت جسمانی ,جسمانی افراد ,عنوان محاربه ,ارعاب آنها ,کشیدن سلاح ,تمامیت جسمانی افراد
موقوفی تعقیبموقوفی تعقیب


موقوفی تعقیب :تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده و همچنین اجرای مجازات در موارد زیر موقوف میشود:1. فوت متهم یا محکوم علیه2. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت3.عفو4.نسخ مجازات قانونی5.مرور زمان6. توبه متهم7.اعتبار امر مختومهرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمانافاقه تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه در جرایم حق الناسیشرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرضافاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کنددر این صورت به ولی یا قیم یا س رستقانونی وی ابلاغ میشود که ظرف 5روز معرفی کند در صورتعدم معرفی برای وی تسخیری معرفی میشوددر مورد اشخاصحقوقی برای تعین تاثیر انحلال آنها باید قایل به تفکیک شدبرخلاف انحلالقهری و قانونی انحلال ارادی شخص حقوقی را که ممکن است به قصدفرار از محکومیت کیفری و مچازات صورت بگیرد نباید در حکم فوت تلقی وتعقیب کیفری را موقوف نمود شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهایمادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند


قبول وک در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب

09127045177 عباسیان

www.vekalateonline.com


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : موقوفی تعقیب - تعقیب ,انحلال ,معرفی ,کیفری ,موقوفی ,میشود ,موقوفی تعقیب
موقوفی تعقیب تعقیب ,انحلال ,معرفی ,کیفری ,موقوفی ,میشود ,موقوفی تعقیب
رهن دین و منفعت

رهن دین و منفعت

مالی که رهن داده میشود باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است

کلی در معین در حکم معین است و میتواند موضوع رهن قرار گیرد و قبض ان یا با تسلیم تمام مالی که بخشی از آن وثیقه قرار گرفته یا انتخاب مقدار معین بوسیله راهن و تسلیم آن به مرتهن انجام میشود

حق تالیف و اختراع و سرقفلی و مطالبات یا اموال غیر مادی قابل رهن دادن نیستند

اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد هستند مثل اسکناس و سند در وجه حامل و سهام بی نام شرکت را میتوان رهن داد ولی اسنادی که در حکم سند طلب هستند را نمی توان رهن داد

قبول وک درکلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : رهن دین و منفعت - معین ,منفعت
رهن دین و منفعت معین ,منفعت
حق اطلاع متهم از اتهام

متهم باید در سریعترین زمان ممکن از موضوع اتهام و دلایل اتهام انتس آگاه و از حق دسترسی به و سایر حقوق دفاعی بهرمند باشد

حق اطلاع متم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق متهم به دسترسی به و سایر حقوق دفاعی محدود به مکان خاص و نزد مقامی خاص نیست و باید در سریعترین زمان ممکن چه نزد ضابط باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت شود

قبول وک در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : حق اطلاع متهم از اتهام - اتهام ,متهم ,حقوق دفاعی ,سایر حقوق ,زمان ممکن ,سریعترین زمان
حق اطلاع متهم از اتهام اتهام ,متهم ,حقوق دفاعی ,سایر حقوق ,زمان ممکن ,سریعترین زمان
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017