روی یک تابلو نوشته بود: هیچ جز آنکه دل به خدا بسته است رسم دوست داشتن را نمیداند. از مرتضی آوینی