گفتم خیلی دلم میخواست یه کار مثبت و خیری م. گفت رو اخلاقت کار کن. حساب بکش از خودت. دلی نش ته باشی حقی ضایع نکرده باشی. حرف زدن راحته اما در عمل درست بودن...