لمسِ کلیدهای خانه در جیبم؛ یعنی فقط چند ساعت مانده که به تو برسم.