احساس استیصال میکنم. گفتم بدون احساست نگاهش کن درباره ش نظر بده. گفت نظرم مثبته؛ بعد چندسال که باهم بودیم دختر مردم رهاش نمیکنم! گفتم داری لطف میکنی بهش؟ گفت لطف نیست عادت باشه.

پتو رو کشیدم روی سرم و فکر بیش ازین وسط داستانش نباشم؛ یک نقش کوتاه خوب گوشه کنار بازی کنم؛ نقش یه مستاصل...