چظوری هوای سرده؟؟

اینجوری که نفرت انگیزی

اینجوری که ترسناکی

اینجوری درونت یه هیولا خو ده

اینجوری که اگه ی کنارته فکر می کنی از سر وظیفه و ترحمه

اینجوری که از خودت بدت میاد

دلم خیلی گرفته

خیلی خیلی