دفاع مقدس ، کتاب اتحاد ایرانیان است.

 بیانیه شورای ی شهر مشهد در گرامی داشت هفته دفاع مقدس :

امروز زیاده خواهان و بد شان وطن شیوه دیگر کرده اند تاجنگ ناجوانمردانه دیگری را به مردم غیور ایران تحمیل کنند.

این بار جنگی اقتصادی و تبلیغاتی در راه است که پیش از هر چیز اتحاد و بردباری ما را نشانه گرفته است. اما ایرانیان نشان داده اند که در بزنگاه های تاریخ ،مومنانه تر و متحدتر از پیش در دفاع از آرمان هایشان آماده جانفشانی اند. تردیدی نیست که امت ی از این کارزار سخت با سرافرازی نیز بر خواهد گذشت. و آینده ای روشن را برای آیندگان رقم خواهد زد.

متن کامل این بیانیه را اینجا بخوانید

http://shahraraonline.ir/news/87221

shahraranews