http://uupload.ir/files/6r11_%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85.jpg

رحیم به خدا دختره پنج سالش نشده بود...

تصویری از جنایت تروریست های مورد حمایت و اروپا در دهه 60 و 90

چیزی تغییر نکرده است. هر روز نیازمند یک "ماجرای نیمروز" دیگری هستیم...

tebyanonline