به انی که بفهمند جای ظروف و لیوان های یکبار مصرف در خیابان و جوی آب نیست، نیازمندیم.

طرح: بهرنگ نامداری

پویش_مردمی_حامی_محیط_زیستم

زباله_کمتر

boombanan

http://uupload.ir/files/0jat_%d8%a8%d9%87_%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c.jpg