عوارض پرخوری و پر آشامی

۱. بدبویی بدن

۲. تیره و تاریک شدن چهره

۳.فساد دین

۴. دور شدن از خدا

۵. بسیار شدن گناهان

۶. سرکشی از دستورات الهی

۷. کراهت

۸. بیماری های پوستی به خصوص لک و پیس

۹. ریشه تمام بیماری ها

۱۰. کلفت شدن گردن

۱۱. چاقی

۱۲. فراموشی پروردگار

۱۳. گرسنگی زیاد در روز قیامت

۱۴. غافل شدن از و ذکر

۱۵. تنبلی

۱۶. بدون حضور قلب

۱۷. شکم درد

۱۸. فساد و نابودی جسم

۱۹. بیماری زا

۲۰. قساوت قلب (خشک شدن اشک چشم)

۲۱. اسراف

۲۲. بدترین عیوب

۲۳. فساد نفس و جلب ضرر

۲۴. خاموشی نور معرفت

۲۵. تاریک شدن قلب (در نتیجه مبتلا شدن به انواع بیماری های روحی، مثل حسادت، عجب، تکبر، کینه و...)

۲۶. انجام دادن کار های سبک و زشت

۲۷. بی عقل و بی حکمت شدن

۲۸. شوم و سخت شدن زندگی

۲۹. ارتکاب محرمات و مکروهات

۳۰. مسبب انواع بیماری ها

۳۱. بد خو

۳۲. بی اشتهایی

۳۳. هضم نشدن غذا

۳۴. احمقی

۳۵. کند ذهنی

۳۶. ضعف حافظه

۳۷. سنگینی و و تن

۳۸. بیدار نشدن برای شب

۳۹. برتری بر انسان

۴۰. سست و بی حالی جسم

۴۱. نفرت از احسان و جوانمردی

الکافی، مستدرک الوسائل، بحارالأنوار، الفقیه، وسائل الشیعه

eslamteb