ما روزى هزار بار میمیریم ؛

در آتش اگر نسوزیم دریا غرقمان میکند !

از آلودگى اگر خفه نشویم امواج از پا درمان مى آورد ...

از گرانى اگر کمرمان نشکند ،

امید هاى واهى نابودمان میکند

ما مردمانى هستیم که هنوز لباس سیاه

از تنمان در نیامده بلاى جدید بر سرمان مى آید ...

معجزه ماییم که هنوز زنده ایم

hamid_masouminejad