س رست دادگاه های کیفری یک استان تهران از صدور حکم قصاص, حبس و شلاق برای سه متهم پرونده بنیتا خبر داد.

قاضی محسن افتخاری  :  پس از صدور حکم قصاص و مجازات های تکمیلی برای متهم ردیف اول ، دادگاه کیفری متهمان ردیف دوم و سوم پرونده را به حبس و شلاق محکوم کرده است.

در جریان رسیدگی به پرونده والدین بنیتا برای متهمان ردیف اول و دوم پرونده تقاضای قصاص کرده بودند که پس از تکمیل تحقیقات دادسرا برای متهم ردیف دوم منع پیگرد از قتل صادر شد که در جریان برگزاری دادگاه والدین بنیتا به این حکم اعتراض د.

بنیتا 2 ماه پیش همراه با خودرو پدرش ربوده شد که پس از 6 شبانه روز، پلیس پیکر بی جان این دختر 8 ماهه را رها شده در خودرو کشف کرد.

iribnews