استفاده از تجربیات و اندوخته های دیگران

علی علیه السلام می فرمایند: «شما هیچ وقت نمی توانید همه چیز را تجربه کنید»

همه چیز را همه انسان ها تجربه می کنند و هر فرد به نوبه خود در جریان زندگی خود تجربه هایی را ب می کند؛ در نتیجه افراد باید از تجربه و اندوخته دیگران استفاده کنند و بدانند که دیگران چه کارهایی را انجام داده که ش ت خورده اند و یا پیروز شده اند.

در واقع باید را ارهای دیگران را تجربه ی خود قرار دهید و انسان های موفق را الگوی خود قرار داده و انسان های ناموفق را به عنوان الگوی ناموفق و تجربه تلخ بدانید.

به دست آوردن تجربه از طریق دیگران، راه و روش زندگی را مشخص کرده و امید انسان را زیاد می کند.

tebyan