نظر شهید مطهری(ره):

«وقتی که مأمون عبّاسی، حضرت رضا(ع) را احضار کرده و می­ خواست ولایتعهدی را به ایشان واگذارد، حضرت(ره) نمی پذیرفتند و بالا ه بالاجبار یک قبول ظاهری د که هر دقّت می­ کرد، می­ فهمید که در واقع قبول نکرده ­اند و مثلِ یک آدمِ معترض بودند و اصلاً در هیچ کاری تصرّف نمی­ د.»[1]


[1] - کتاب احیای تفکر ی، شهید مطهری(ره)، چاپ نوزدهم، ص 41