پایان نامه حقوق بین الملل خصوصی

در پایان نامه حقوق بین الملل خصوصی یکی از موضوعات مورد توجه بررسی رایطه داوری بین المللی و حقوق ی است. آنچه که در پایان نامه ارشد حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار می گیرد حل اختلاف بین سازمان ها و ت ها در عرصه جهانی است. در مطالعات این نوع پایان نامه مسلمان و غیر مسلمان بودن شرکت ها و سازمان ها مطرح نیست وامکان حل اختلاف بین افراد سازمان ها و ت ها درعرصه جهانی را اعم ازمسلمان و غیرمسلمان فراهم اورده است این درحالی است که در پایان نامه ارشد با محوریت حقوق ی امکان داوری م ن فرد گروه یا ت مسلمان یا غیرمسلمان اشاره شده است بنابراین از نتایج این نوع پایان نامه میتوان فهمید که بین داوری بین المللی و حقوق ی رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد. یکی از سولات اساسی که در این نوع پایان نامه مطرح می شود این است که داوری بین المللی ازچه جایگاهی درحقوق ی برخوردار است ؟ در نتایج این نوع پایان نامه می خوانیم که از نظر حقوق ی حوزه داوری, رفع اختلاف م ن مسلمان و غیرمسلمان را شامل می شود بنابراین موضوع داوری بین المللی در پایان نامه ارشد حقوق  شامل حکمیت درمورد رفع اختلاف بین افراد سازمان های بین المللی و ت ها است از طرفی حقوق ی نیز این نوع ازحکمیت را پذیرفته است بنابراین میتوان گفت در پایان نامه ارشد حقوق بین الملل خصوصی ازنظر ارجاع اختلافات فرد یا گروه یا ت ی درمورد اختلافات پیش امده بین آنها با افراد گروه ها سازمان ها و ت ها درخارج ازمرزهای جامعه ی امری پذیرفته و قابل قبول است.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.24

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد حقوق

مقاله isi