پایان نامه ای حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی جرایم و قوانین کیفری اطفال همواره یکی از عناوین مورد مطالعه در پایان نامه ا حقوق جزا و جرم شناسی بوده است. از مطالب و داده های  مختلف ذکر شده در بسیاری از این نوع پایان نامه این استنباط صورت می گیرد که قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. بنابراین اگثر محققان حقوق در انجام پایان نامه ا سعی می کنند این مسایل را مورد بررسی قرار دهند. مهم ترین چالش های ذکر شده در پایان نامه ا حقوق جزا  بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد. اولین چالش مورد بحث در پایان نامه ا فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات ی در قوانین مطرح شده کشور است که محقق به آن می پردازد. دومین چالش مورد بررسی در پایان نامه ا عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مطرح شده  در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مدنی ی است که نتیجه این چالش عدم امکان پذیرش سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال قمری (برای پسران) به عنوان سن رشد جزایی است در نتیجه وجود این تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ به عنوان سن رشد جزایی و وم رسیدن به مرحله رشد جسمی و عقلی به عنوان یکی از ارکان مهم مسوولیت اجتماعی برای انتساب مسوولیت کیفری سبب شده که این امر در پایان نامه ا به عنوان یک چالش مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد. یکی دیگر از این چالش ها که محققان در پایان نامه ا حقوق به آن می پردازند عدم هماهنگی سن رشد جزایی ذکر شده در ایران با مقررات سایر کشورها است در این خصوص مفاد اسناد بین المللی عمدتاً سن ۱۸ سال را نصاب سنی مسوولیت کیفری دانسته اند. در این نوع پایان نامه گاها محقق علاوه بر بررسی قوانین ذکر شده به صورت نظری به شیوه تحقیقات میدانی نیز این چالش ها را مورد بررسی قرار می دهد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.27

سفارش پروپوزال و پایان نامه  ای حقوق

مقاله isi