پایان نامه ای مدیریت تی

یکی از موضوعات مورد توجه در پایان نامه ا مدیریت تی مبحث مدیریت دانش است. آنچه در پایان نامه ا ذکر شده است این است که مدیریت دانش نه تنها برای دنیای آکادمیک، بلکه برای دستگاههای تی قانونگذار، بنگاههای اقتصادی، سرمایه گذاران و سهامداران نیز به عنوان یک موضوع مهم تلقی می شود. اگرچه بیشتر پژوهش های انجام شده در پایان نامه ا در حوزه سرمایه گذاری فکری و مدیریت دانش و مدیریت ددر بخش خصوصی انجام شده است اما مطالعات اخیر در این نوع پایان نامه سازمانهای تی از قبیل ها و مراکز تحقیقاتی را نیز درگیر و علاقه مند به این نوع پژوهش کرده است. شاید بتوان یکی از دلایلی که سبب شده که بسیاری از پژوهشگران مدیریت تی در انجام پایان نامه ا به سراغ مدیریت دانش در ها بروند این  موضوع است که هدف اصلی ها تولید و اشاعه دانش بوده مهمترین سرمایه گذاری های این سازمانها در حیطه تحقیقات و منابع انسانی صورت می گیرد.در این نوع پایان نامه ا می خوانیم که علی رغم این واقعیت که ورودی ها و وجی های اصلی ها ناملموس است اما ابزارهای محدودی برای سنجش و مدیریت آنها وجود دارد یکی از دلایل اصلی که در این خصوص در پایان نامه ا ذکر شده است این است که عموما ادراک افراد از مدیریت دانش بطور ذهنی و با استفاده از واژه های زبانی مبهم صورت می گیرد. هدف اصلی از انجام پایان نامه ا در رشته مدیریت تی ارایه یک مدل و رویکرد فازی برای مدیریت دانش در موسسات ی است همچنین در این نوع پایان نامه محقق سعی می کند شکاف بین انتظارات و ادراکات کارکنان مراکز مختلف, که به عنوان جامعه در نظر گرفته است را مورد تجزیه و تحلیل قراردهد و با توجه به نتایج بدست آمده مدل پیشنهادی خود را ارایه دهد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.27

سفارش پروپوزال و پایان نامه  ای مدیریت

مقاله isi