ش گی  خارجه انگلیس و پوشیدن لباسهایی بدون اتو و کمربند در ملاقات رسمی امروز، دوباره سوژه رسانه ها شد!

ش گی خارجه انگلیس سوژه رسانه ها شد! (ع )

ش گی خارجه انگلیس سوژه رسانه ها شد! (ع )