تمام این فعالیت های و ساخت شناور های نداجا روز ۱۸ آذر امسال با الحاق جدیدترین نوع این خانواده کامل شد؛ ناو موشک انداز«سپر» که تولید آن مانند سایر شناور ها در داخل انجام شده به خانواده رزم نیروی دریایی راهبردی انجام گرفت، اما با کمی ویژگی متفاوت تر.

مدرن ترین ناو موشک انداز ایرانی را بشناسید/ تقویت سپر دفاعی در آب های شمالی

مدرن ترین ناو موشک انداز ایرانی را بشناسید/ تقویت سپر دفاعی در آب های شمالی

به گفته فرمانده هان کشرومان سپر ۴۷ متر طول، ۳ متر و ۹۰ سانتی متر ارتفاع، حداکثر سرعت ۳۵ گره دریایی دارد و مجهز به انواع سلاح های پیشرفته بومی سازی شده شامل سامانه موشکی سطح به سطح، توپ های ۷۶ و ۴۰ میلیمتری و رادار کنترل آتش با قابلیت ردی جنگنده ها و موشک های کروز است.