بسیاری از یهودی ها، از جمله یهودی های دین دار، یک روز مانده به بزرگترین عید خود یعنی یوم کیپورمراسم کپاروت را انجام می دهند.

کپاروت مراسمی است سنتی در آیین یهود که طی آن گناهان فرد با قربانی یک مرغ بخشیده می شود.
در این آیین، یهودی نیایش کنان مرغی را دور سر خود و فردی که باید گناهانش به این حیوان منتقل شود می گرداند و سپس مرغ ذبح می شود.

این آیین اکنون در میان صهیونیست ها در سرزمین های ی رواج دارد که بسیاری از منتقدان معتقدند که چگونه ممکن است این همه قتل و جنایت و بیرون راندن هزاران زن و کودک از خانه هایشان در فلسطین فقط با چرخاندن مرغ بالای سر، بخشیده شود.

رسم عجیب یهودی ها در آستانه بزرگترین عید خود +