اکرمی: در تغییر ک نه تعلل وارد نیستحجت ال والمسلمین سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در گفت   با اشاره به انتقاد عارف از مدیریت ارزی ت و اینکه تمردان تجربیات ش ت خورده را تکرار می کنند, اظهار کرد: به عقیده من این اظهارات شخصی است.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری افزود: سنجش عملکرد ت با اشخاص نیست؛ بلکه با اسناد بالادستی است که به آنها توجه نداریم.

وی با اشاره به اینکه باید عملکرد ت را طبق سند چشم انداز یا برنامه پنج ساله ششم توسعه سنجید؛ گفت: اجرای قانون در جامعه ما ضعیف است و به نظر می رسد که ت در شرایط کنونی موفق نبوده است.

اکرمی با بیان اینکه در طول ۱۲۰ روزی که از آغاز سال جدید می گذرد؛ دلیل موجهی برای گرانی و نابسامانی ارز و سکه وجود نداشته است؛گفت: این نابسامانی ها محصول نظارت ضعیف است و آنقدر اتکایمان به بیرون بود که از ظرفیت های داخلی غفلت کردیم.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اظهارات چهره های کشور مبنی بر ترمیم ک نه نیز اظهار کرد: امروز همه تغییر در ک نه را ضروری می دانند و نیاید تعللی در این کار صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای ی نیز باید نظر مثبتی نسبت به تغییر ک نه داشته باشد تا جامعه به شرایط عادی و طبیعی برگردد.