دکلمه غزل بلبلی برگ گلی با صدای نسرین محمدی  

 

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت                  وندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت  

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست               گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت  

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض                   پادشاهی کامران بود از گ عار داشت  

در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست                    م آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت  

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم                    کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت   

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن                        شیخ صنعان قه رهن خانه خمار داشت  

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر              ذکر تسبیح ملک در حلقه ر داشت  

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت                  شیوه جنات تجری تحتهاالانهار داشت