چهارشنبخ پیشی عمل ، اولش از دیدن خودم شوکه شدم ولی الان برام عادی شد و در واقع راضیم. شنبه تا دوشنبه مرخصی استعلاجی داستم و رییس جدیدم هم قبول کرد. فردا میرم گروه جدید

خداکنه خوب کار کنم براشون و سریع مسلط بشم

ب مبل و می هارخوری که سفارش دادیم آوردن. منم یه دراور یدم. خونه پر شد!

حس خوبی ندارم از این ید... نمیدونما ولی ستید حس میکنم بجای اینا مامانم اینا باید جهازیه مب یدن و خب برای اونهاهم ابن داستان سنگین