اخیرا فغانی داور فوتبال، در احوال پرسی با داور برزیلی، او را در آغوش کشید! و تهدید کرد که اگر برای او حاشیه درست کنند از ایران می رود!!

بیاد پرفسور سمیعی افتادم با آن آوازه ی بی بدیلش در پزشکی ،که بعد از سالها زندگی در اروپا ،همواره خود را ایرانی می داند!

آقای فغانی ؟!ایران جای بی ریشه ها نیست!!اگر غیرت و تعصب به کشور هست ، بمان و اگر نیست همان بهتر که بروی!!

ی که ریشه نداشته باشد مثل بوته های سرگردان ، اسیر باد و طوفان می شود!پس بهتر که ریشه بدوانیم در باورها و اصول خود!!