سال قبل تعدادی از سئوالات آزمون نهایی لو رفت! وقتی به حراست اداره آ خبر داده شد گفتند اگر فروشنده ی سئوال را دیدید خبرمان کنید!!! امسال هم سئوال آزمون نهایی لو رفت !!شاید مسئولین اداره هنوز خبر ندارند!!