مامان همیشه می گوید:« فاطمه! باور کن تو دختر نیستی!»