چرا حملات انتحاری وانفجاری برمراکز تحصیلی وتعلیمی ؟            

=================================             

 انواع حملات تروریستی چه انتحاری وچه انفجاری در اصل نمایانگر ناتوانی – خود باختگی –یاس وناامیدی باندهای تروریستی انتحار کننده - حامیان وعاملان شان را بنمایش میگذارد که هیچ امیددیگری به زندگی خود وباندهای منفورخود ندارند که باخود کشی خود ملتی را نیز بماتم مینشانند که در قبال چنین حوادث (انتحاری وانفجاری )هوشیاری نیروهای امنیتی – اطلاعاتی وکشفی کشور بسیار مهم وباارزش است که قبل از وقوع حوادث بتوانند ازان اطلاع حاصل کرده وقبل از انتحار وانفجار بتوانند ازان جلوگیری نمایند واز جانب دیگر هوشیاری وبیداری مردم ما که باید در چنین شرایط حساسی بیشتر متوجه خود اطفال واولادهای خود بوده باشند واز ات بی مورد به پرهیزند سوم – تمام مسولین که بنحوی مسول ات افراد ماننده مسولین ها ( پوهنتون ها ) مدارس –مکاتب – ات اعتراضی – تظاهرات – راه پیمایی ها وغیره همه شان باید متوجه شرایط امنیتی کشور خود بطور جدی بوده باشند واقلا در زمان ورود افراد در ات گاردهای امنیتی داشته باشند که در زمان ورود افراد همه را باز رسی بدنی کرده واز ناحیه امنیتی خود را مطمین بسازند بخصوص مراکز تعلیمی وتحصیلی – کتاب خانه ها – یوم های ورزشی وغیره  که جوانان کشوربا اعتمادیکه بمراکز تعلیمی وتحصیلی وورزشی  دارند حین ورود به چنین اتی خدای ناخواسته گرفتار چنین اعمال انتحاری وانفجاری در آینده هانگردند بار دیگر به ارواح طیبه همه ء وبخصوص ی حوادث اخیر کشور دعا ودرود میفریستیم وبرای مجروحین شفای کامل وعاجلی از خداوند بزرگ ج استدعا داریم وبرای عاملین وحامیان چنین جنایات مرگ آفرینی  مرگ ونفرین ابدی  والسلام