و از آن روی که مرا دوست داری
جهان بزرگ تر شد
و آسمان گسترده تر شد
و دریا نیلگون تر شد
و گنجشکان آزادتر شدند
و من هزار هزار بار زیباتر شدم..

سعادالصباح