گویند به دوری

از یار صبوری

در مِهر تفاوت نکند

بُعدِ مسافت


#سعدی