شانه خالی میکنی از عشق ورزیدن ولی
آنقدر ترفند دارم تا گرفتارت کنم ...:)

[ محمد بزاز ]