از تبارِ رفتن که باشی

هیچ آمدنی

ماندنی ات

نمیکند

با اینکه تابلوهایِ شهری

ترافیک را روان نشان میدهند

ازدحامِ رفتن ها

رویِ ام

اش می اندازد

باید شجره نامه ام را پیدا کنم

ایلِ من

بی آنکه به هیچ نقشه ای دل ببندد

از دره ها عبور کرد !


((سمانه سوادی))