related image

مردی به علی(ع) گفت: ای المومنین ما را از فتنه آگاه کن، آیا نسبت به فتنه از خدا(ص) سوالی نفرموده ای؟
حضرت در پاسخ فرمود: آنگاه که خداوند آیه 1 و 2 سوره عنکبوت را نازل کرد که آیا مردم خیال می کنند همان که گفتند ایمان آورده ایم، بدون آزمایش رها می شوند؟ دانستم که تا (ص) در میان ما (پشتوانه فکری و عملی) است ما مورد فتنه قرار نمی گیریم.
پرسیدم ای رسول خدا! این فتنه و آزمایش کدام است که خدا شما را بدان آگاهی داده است؟ حضرت فرمود: ... ای علی! همانا این مردم به زودی با اموالشان دچار فتنه و آزمایش می شوند و در دینداری بر خدا منت می گذارند، با این حال انتظار رحمت او را دارند و از قدرت و خشم خدا، خود را ایمن می پندارند، حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس های غفلت زا، حلال می کنند،
را به بهانه اینکه «آب انگور» است، و رشوه را با این عنوان که «هدیه» است و ربا را با عنوان اینکه «نوعی معامله» است، حلال می شمارند! گفتم: ای رسول خدا! در آن زمان مردم را در چه پایه ای(حکمی) بدانم؟ آیا در پایه(حکم) ارتداد؟ یا فتنه و آزمایش؟ حضرت فرمود: در پایه ای(حکمی) از فتنه و آزمایش.(1)

___________________

1- نهج البلاغه- خطبه 156