راز نماد های کهن و باستانی ایران

 پیش گفتار

      غربیها با تاریخ نویسی استعماری،  می خواهند تمام تمدن و نماد های تمدن را از غرب بگویند و بدانند،  و می خواهند غرب و بویژه یونان را مهد تمدن و دمکراسی،  و اولین پایه گذار تمدن بدانند،  و سپس تمام اروپا را بدست آورنده دانایی و دانش و تمدن بگویند.  آنها با ت ... یب آثار تاریخی در قاره کهن و ... یدن بسیاری از آنها،  و با نفوذ در سیستم آموزشی کشور های زیر دست استعمار زده،  می خواهد ایران و ایرانی و مردم قاره کهن را،  هیچ و ش ... ت خورد و بیخود در تاریخ نشان دهند.  ولی کور خوانده اند امروزه جوانان باهوش ایران با آنها برخورد می کنند،  و خواهند توانست تاریخ سرزمین خودشان و قاره کهن را،  از نو و با دست توانای متخصص های ایرانی در اینجا بنویسند.

تصویر ظرف تمدن کهن جی با نقش تمام نمادهای دوران های بعدی تاریخ،  ع ... شماره 3462.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پی ... ر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  ع ... شماره 1616.

این صفحه پیوست تاریخ عمومی ایران است.

کلیک کنید:  ادامه پیش گفتار

پیدایش اولین نمادهای جهان

   تصویر ظروف تمدن کهن جی با نمادهایی که قرنها بعد در نقاط دیگر و بین النهرین استفاده ... د،  ع ... شماره 4194.

      نماد های موجودات و گردونه مهر و صلیب و بعلاوه و درخت زند ... و اولیه فروهر،  نیز در ظرف بفراوانی وجود دارند.  جوانان علاقمند به تاریخ ایران،  یک آلبوم از ظروف و آثار تمدن کهن جی درست کنید،  بدین منظور به زبان های فارسی و انگلیسی در ع ... گوگل بنویسید "آثار جیرفت"،  و نیز در موزه ایران باستان تهران و موزه های کرمان و جیرفت و غیره،  از این اثار ع ... تهیه نمایید،  و منتشر نمایید.  پیش درآمد تمدن،  و تمام نمادها و دینها و راز آنها،  در تمدن های کهن ایران است.

کلیک کنید:  آثار تمدن های ایرانی در جهان

بهترین اسناد تاریخی

      در زیر بهترین اسناد تاریخی توسط بانوی پژوهشگر گرامی پرنیان حامد گردآوری شده است،  عزیزان بسیاری از پژوهش های ناب و عالی این بانوی گرامی استفاده می کنند،  و نام زیبای ایشان را نیز ذکر می کنند.  اما دیده ام اندکی این پژوهشها را بنام خودشان می نویسند،  از آن اندک می خواهم،  حداقل معرفت را داشته باشند، و  نام ایشان را بنویسند،  تا در مقابل پرسش های متعدد علاقمندان ... ر نکنند،  و بتوانند جهت پاسخ به این بانوی پژوهشگر بنویسند،  تا پاسخ ب ... رند.

 کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظر

راز نماد کتیبه پسرخورشید (شمش) در سیپار چیست ؟

معبد پسر  خدای خورشید در شهر باستانی سیپار واقع در کشور عراق کنونی است.

      در این معبد آثار باستانی از جمله کتیبه ای یافت شده است،  که متعلق  به نبو اپال ایدینا پادشاه بابل به سال 888 الی 855 ق.م است.

nabu apla iddina  (888-855b.c)

در میانه کتیبه نمادی است که به نماد خورشید شهرت یافته است.

      پیشینه این نماد در این منطقه را می توان به سالهای 1186-1172 زمان پادشاهی ملیشیپاک اول رساند،  چرا که نماد در بالای کتیبه او نیز موجود است و از آنجا که او از پادشاهان سلسله کاسها در بابل است،  لذا خاستگاه این نماد را باید در شرق بابل و خاستگاه کاسپ ها که کشور ایران امروز باشد جستجو کرد.

melishipak 1 (1186-1172 b.c)

      این نماد هشت پر،  که قدمت قابل اثبات ٱن به کاسپ های کاسپین( قزوین )، کاسپین (دریای خزر) کاسان (کاشان)  و... میرسد را میتوان در تمدن های قبل از این کتیبه ها و بعد از آن ها به صورت های مختلف و منسوب شده  به ایزدان آن منطقه و یا نمادهای کشوری یافت.  از آن جمله و در کشور مبداء درفش کاویانی است،  که به استناد سخنان مورخان آن زمان تا پایان سلسله ساسانیان وجود خارجی داشت،  و توسط بیابانگردان تکه تکه شد.

درفش کاویانی نماد ایران باستان

این نماد چیست،  که نه تنها در آثار باستانی قبلی و بعدی خاور میانه نمایان است،

بلکه در باورها،  صنعت بافند ... (سپند بافی)،  سفال سازی (گرک) و ...کشور مبداء هنوز موجود است.

      و تا بدان جا که  حتی در ایلات و عشایر در مقامات خاص آن را به هر دو صورت موجود به بدن خود خالکوبی می کنند؟

      دو نقاشی دستی فوق چند سال پیش توسط شاهدی عینی برای تجسس ریشه این دو علامت که بر بازوان گروهی در ایران دیده بود به وبلاگ گفتمان ارسال شد،  که تشخیص این جانب در آن زمان تنها در حد نماد ایزد مهر بود.  برای اطلاع بیشتر به وبلاگ گفتمان  www.cae. ...  رجوع فرمایید.  

      می دانیم در سیپار و درهمان  معبد پسر خورشید (شمش) قدیمیترین نقشه جهان نیز کشف شده است.  

sippar map

      اطلاعات این نقشه :  14 تا 17 دریای شور 13 شهر بابل 3 اورارتور 4 اشور 5 درder))،  8 شوش 10 کلدانیان شهر یاکین 12 هابان 2 و 11 انها لغت شهر مکتوب است 1 کوهها 3 اورارتو6 قابل خواندن نیست 7 و 9 swamp    23 و 25 خوانا نیست.  18 دیوار بزرگ جایی که آفتاب نیست.  

<><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

      از آنجا که در زمان گذشته نقشه ها بدون جهت کشیده می شدند و یر ما مسلم است،  که شوش در شرق بابل و آشور شمال آن است،  لذا این نقشه به روال امروزی و عادت امروز جهان که شمال را بالای نقشه می دانیم،  می بایست نیم دور گردانده شود.

      از آنجا که لوح ش ... ت ... دارد تعداد شعاع های آن را هفت یا هشت عدد حدس زده اند  با در نظر گرفتن سه شعاع متوالی 19-20-21 می توان حدس زد،  که در هر ربع دایره یک شعاع عمود و دو شعاع مورب در دو طرف موجود بوده است.  این نقشه در همان معبد شمش سیپار یافت شده است،  که کتیبه کیلشیپاگ اول در همین مکان مزین به ستاره هشت پر می باشد.

      نماد میانی خالکوبی که ما آن را امروزه  از روی نااگاهی آغشته به ... افات کرده ایم،  نماد دایره حکومتی بابل در میان دو رود دجله و فراتی است،  که در سرچشمه و آبریز مشترک هستند.

نماد هشت پر در آثار هخا ... نیز دیده می شود.

      این نقشه در ذهن پژوهشگر داده های اوستا و مکتوبات بازمانده کشور ایران را ت ... می کند.

خونیرس در این مکتوبات دقیقا شانزده قسمت دارد:

 1. ایرانویج:2 . جلگه سوگود: 3. مرو:  4. نسایه:  5. باختریش: 6. هریو:هرئی :7 . وئه کرته: 8. اورو: 9 خننت : 10. هرهویتی: 11. هیرمند:  12. رگا:  13. چ ... : 14. ورن 15. هفت رود :16 . سرزمین گرداگرد رود رنگها:

     که به استناد اسناد ارائه شده از همین منابع در کتاب "اسکندر تاریخ ایران ال ... اندر یونانی نیست" همه مکان های نامبرده در غرب کشور ایران امروزی می باشند.

      اصل سنگواره به صورت فوق است.  نقشه های بعدی رونوشت های دستی تهیه شده از آن می باشد،  که گاه نام بیت المقدس و گاه  نام یونان در مرکز آن دیده می شود.  دو فرضیه به نظر می رسد:

      یا تحریف به سبب ... ء  برای تفسیر کمبود است.

     و یا واقعا تمدن های ذکر شده در زمان باستان در این ناحیه بوده اند.

      که نظر پژوهشگر امید به مورد دوم می باشد.

      در باب نماد دوم که در میانه کتیبه نمایان است و به ایزد مهر منسوب می باشد،  تکرار دیگری از نقشه جغرافیا،  نماد دیگری از درفش کاویانی و طریق دوم خالکوبی است:

     نماد منطقه چلیپا مانندی است،  که چهار سوی آن را آب فرا گرفته است،  این نماد بر کاسه هفت هزار ساله یافت شده در همین نواحی رمز گشایی شده است.

      چلیپای ش ... ته نماد ایزد مهر نشان منطقه ای است چلیپایی که چهار سوی آن را آب فرا گرفته است،  

این منطقه جغرافیایی چلیپایی با چهار آب اطراف  در نقشه های قدیمی نقشه های جغرافی  و ع ... های ... ای زمین به وضوح دیده می شود.

      این هر دو نشانه نشان از منطقه جغرافیایی چهار سو است که در کتیبه های پادشاهان فاتح کل منطقه به آن اشاره شده است

20 a-na-ku mku-ra-áš lugal kiš-šat lugal gal lugal dan-nu lugal tin.tirki lugal kur šu-me-ri ú ak-ka-di-i lugal kib-ra-a-ti er-bé-et-tì

i am cyrus, king of the world, great king, mighty king, king of babylon, king of sumer and akkad, king of the four quarters,

29 ša ka-li-iš kib-ra-a-ta iš-tu tam-tì e-li-tì a-di tam-tì šap-li-tì a-ši-ib n[a-gi-i né-su-tì] lugalmeš kur a-mur-ri-i a-ši-ib kuš-ta-ri ka-li-šú-un

throughout the world, from the upper sea to the lower sea, who live in the dis[tricts far-off], the kings of the west, who dwell in tents, all of them,

30 bi-lat-su-nu ka-bi-it-tì ú-bi-lu-nim-ma qé-er-ba šu.an.naki ú-na-áš-ši-qu še-pu-ú-a iš-tu [šu.an.nak]i a-di uru aš-šurki ù mùš-erenki

brought their heavy tribute before me and in babylon they kissed my feet. from [babylon] to aššur and (from) susa,?

31 a-kà-dèki kur èš-nu-nak uru za-am-ba-an uru me-túr-nu bàd.dingirki a-di pa-at kurqu-ti-i ma-ha-z[a e-be]r-ti ídidigna ša iš-tu pa!-na-ma na-du-ú šu-bat-su-un

agade, ešnunna, zamban, me-turnu, der, as far as the region of gutium, the sacred centers on the other side of the tigris, whose sanctuaries had been abandoned for a long time,

      این نماد نیز نه تنها در آثار هخا ... ان یافت می شود،  بلکه مقبره آنان با این نماد بنا شده است،  که همان مفهوم چهار سوی جهان شناخته شده آن زمان را دارد،  که وهمان صلیب ش ... ته و علامتی برای مردم این منطقه است.

      منم کوروش شاه جهان شاه بزرگ شاه توان مند شاه بابل شاه سومر شاه اکد شاه چهار گوشه جهان.

      این نماد های تاریخی که متعلق به جغرافیا و فرهنگ مشرق زمین است،  در حال حاضر با کمال تعجب بر تاج های سلطنتی و نمادهای غرب دیده می شود،  که متاسفانه مناسبتی در این باره به نظر نمی رسد!

فرجام یافت به درود و شادی و رامش

پژوهش :  پرنیان حامد

تهران  اول مهرماه سال هزار و سیصد و نود و پنج

استفاده از پژوهش فوق با ذکر ماخذ و نام پژوهشگر بلامانع است.

لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  ع ... شماره 1618.

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تاریخ سلوکیان اهل سلوک

کلیک کنید:  ادامه پاسخ های پرنیان حامد

کلیک کنید:  داستان الکی هلنیسم تاریخ استعماری

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= ... د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ... ها و مطالب را بی ... د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ... ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پی ... ر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظر