محور شهری در تایوان


بازسازی و ایجاد کریدور سبز و پلازایی به نام tainan axis در تایوان