ترم اول معماری


برای دانشجویان سال اول معماری در اولین روزهای شروع کلاس ها، بعد از انتخاب هایی که احتمالا برخیشان به جز دروس عمومی ناآشنا هستند، یکی از توصیه هایی که می توان کرد به همراه داشتن یک دفترچه ی پر برگ و قلم است و این که در همان جلسات اول هر چیزی را که می شنوید چه در قالب توصیه و چه در قالب نکته هایی که به نظرتان کاربردی در آینده خواهند داشت و برای شما و به گوش شما جدید است یادداشت بردارید، چه در قالب کلمات و چه در قالب طرح های خام!