تبری از دشمنان ولایت و شیعه از فروع دین است یعنی اصول دینت را که محکم کردی و به یقین بدون تقلید پذیرفتی آنوقت فروع دینت مطابق یقینیات اصول دینت رشد و شکوفا می شود پس تولی و تبرایت آنوقت رنگ الهی و خ می دهد که بتوانی پایه و اصل دینت را درست بسازی در مجالس عیدا هرا برخی ها نه تنها باعث دوری از دشمنان شیعیان نمیشوند بلکه با حرفهای نامربوط و کارهای ناشایست بعضی از افراد مسبب کشته شدن شیعیان در سراسر جهان میشویم لذا لعن را در لغت به معنای دوری گرفتن زیرا باید از تمام دشمنان شیعه دور شد نه اینکه خودمان را از ولایت دور کنیم تاریخ را نگاه کنید و مقتدای ما المومنین علی وصی برای حفظ 25 سال سکوت کرد این حرکت مولا درس اساسی برای ما است این تبری از دشمنان ولایت حداقل در این دوره زمانه بصورت خصوصی باید برگزار شود و در اینترنت و جاهایی که جنبه علنی می دهد اینها را پخش نکنیم تا دست بهانه برای کشتار دشمنان شیعه حقه اثنی عشریه ندهیم بیاییم شیعیان عاقل و خالص برای ائمه اطهار باشیم و به اسرار روایاتی که درمورد تبری از دشمنان اهل بیت به دستمان می رسد برسیم فقط به ظاهر روایات اکتفا نکنیم بله ان معصوم امر به لعن ند ولی شیعه عاقل و خالص میتواند تشخیص دهد کجا این لعن باید گفته شود یا کجا نباید بیان نباشد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن عدوهم
المتمسک بذیل ولایه محمدو آل محمد (ع)
میرزا علی کارگر ساروی