فاطمه مقصودی 80 کارور فتوشاپ

حسین دلفانی 85 نقشه کشی معماری

محمد رضا شاه بهرامی 76 رایانه کار درجه 1

فرشید حسن نژاد 80 رایانه کار درجه 1