بالٲ ه همهٔ ما باید

روزی به احترام انی که

در وجودمان مرده اند،

از یک جای زندگی به بعد را

سکوت کنیم!

و همیشه

وقتی می فهمیم که

دیگر خیلی دیر است.

آدم های ت

معمولاً به چیزی غیر از سکوت معتادند؛

اما اغلب

بندها نمی گذارند

حتی سیگاری روشن کنی

و از دنیای خاموشت، لذّتی ببری...