داستان قاسم جگرکی

توبه علی گند
توبه گند لات تهران
توبه ج.ان کار