تحقق 20 میلیونی در اربعین حسینی

از آنجا که حضرت حجت(عج) فرا ملیتی خواهد بود، باید افراد آن هم اعم از عرب و عجم و ترک و لاتین و... به طور طبیعی یکدیگر را درک کنند و با هم احساس غریبی نکنند!

اینهاا شرایط طبیعی و قهری شکل گیری حضرت حجت(عج) می باشد که با تحقق آنها فقط باید منتظر ظهور فرمانده بود.

# _مردمی_انقل  

#بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم 

 #مرد_میدان_باش