همین ابتدای جلسه مطالبی را عرض کنیم که دِینی هم از این عزیزان به گردن ما نماند؛ ما دست و پایشان را هم می بوسیم که به اینجا آمده اند، برای مردم است، برای بیان مصالح و مشکلات مردم است وگرنه مشروعیتی ندارد. در بیان ائمه اطهار علیهم السلام داریم که محل بیان مصالح مردم است. ما از این تریبون به مسئولین کشور در قوای مختلف می گوییم، مشکلاتمان را باید خودمان تدبیر کنیم و به قول حضرت آقا تبدیل به زخمی نشود که مگس به روی آن بنشیند.

همین ابتدای جلسه مطالبی را عرض کنیم که دِینی هم از این عزیزان به گردن ما نماند؛ ما دست و پایشان را هم می بوسیم که به اینجا آمده اند، برای مردم است، برای بیان مصالح و مشکلات مردم است وگرنه مشروعیتی ندارد. در بیان ائمه اطهار علیهم السلام داریم که محل بیان مصالح مردم است. ما از این تریبون به مسئولین کشور در قوای مختلف می گوییم، مشکلاتمان را باید خودمان تدبیر کنیم و به قول حضرت آقا تبدیل به زخمی نشود که مگس به روی آن بنشیند.

مدتی بود تا بین نخبگان و اهالی رسانه انتقاداتی نسبت به روند برگزاری های طرح و بحث می شد تا جایی که خبر انتصاب حجت ال والمسلمین علی اکبری به ریاست شورای سیاست گذاری ائمه به عنوان نیروی جوان و تازه نفس بذر امیدی را در دل منتقدان کاشت تا این انتصاب را به فال نیک بگیرند و منتظر تغییراتی در روند برگزاری های باشند تا جایی که برخی از تشکل های فعال دانشجویی طی نامه هایی خطاب به ریاست شورای سیاست گذاری ائمه خواستار تغییراتی مثبت در روند برگزاری های سراسر کشور شدند.

ادامه مطلب