کتاب آموزشی تحلیلی ته رزهای باستانی تنبور که با کوشش حیدر کاکی بزودی منتشر خواهد شد مجموعه ای کامل از مقامهای مجلسی و مجازی ساز کهن تنبور است که برای هنرجویان نت نگاری شده است تا با دقت بیشتری بتوانند جملات هر مقام را اجرا کنند. 

این مجموعه با توجه به روایت مقامهای مجلسی و مجازی علی اکبر مرادی تهیه شده است که علاقه مندان با در اختیار داشتن مجموعه آلبوم مقامات مجلسی ایشان، و این کتاب ارزشمند می توانند با درک بهتری مقامهای ساز تنبور را اجرا و تحلیل کنند.  

همانطور که در آلبوم مقامهای مجلسی علی اکبر مرادی، که سالها پیش منتشر شده بود آوازها و گوشه های هر مقام جداگانه اجرا و معرفی شده است در این کتاب نیز حیدر کاکی آوازها و گوشه های مختلف را در نت نگاری جداگانه، با معرفی و تحلیل جمع آوری کرده اند.