کلاس مبانی برنامه ریزی وپیشرفت عد مدیریت بازرگانی با فروهی 97/8/29 از ساعت 8 الی 14/30 ذر ازمایشگاه مرکزی شماره 2 کلاس 703برگزار میگردد ./

کلاس جبرانی مبانی سازمان و مدیریت با توفیق چهارشنبه از ساعت 8 الی 13 در آزمایشگاه مرکزی شماره 2 کلاس 703 برگزار میگردد .