پاییز فصل دوست داشتنی من
اینک از راه رسیده
فصل عاشقانه ها
و برگ ریزان خاطره ها
فصل نم نم باران
وقدم زدنهای دو نفره
فصل خیس شدن های
بدون چتر
تابستان چه زود تمام شد
تورا سپرد
دست پاییز خاطره انگیز
پاییز هم تو را میسپارد
دست زمستان سرد وبی رحم
خدا کنه خاطراتمان تن به
سرمای زمستان ندهند
باید طاقت آورد
تا از بی مهری های سرد زمستان بگذریم
تا شاهد جوانه زدن وشکوفا شدن
در بهار دلهایمان باشیم

محمددشتستانی قلایی