یه روزایی تو کافه ها... یادتم
یه روزایی که حالِ من خوب نیس
بگو آخه کی بعدِ تنها شدن
میتونه بگه حالش ، آشوب نیس..

#مروارید_سیفی