یک زن؛

مگر چقدر قدرت دارد

در بزند،

و ی در را

برایش باز نکند...؟!

یک در مگر

چقدر قدرت دارد

بسته بماند،

وقتی زنی عاشق

در می زند ... ؟!!


"چیستا یثربی"